Podmínky soutěže

 

Podmínky soutěže ze dne 31. 5. 2020

Smyslem tohoto statutu jsou pravidla soutěže vyhlášené s příspěvkem na Facebookové stránce A studio ze dne 31. 5. 2020 (dále jen „soutěž“).
Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže, může být pořadatelem pozměněn formou písemných
dodatků. Pořadatelem soutěže v České republice je A studio group, spol. s r. o., Nerudova 1339, 697 01 Kyjov, IČO: 25512358

Harmonogram soutěže:
Soutěž probíhá v době od 31. 5. 2020 do 14. 6. 2020 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“) následujícím způsobem:

1.  Registrace:
Do soutěže se zaregistruje uživatel FB, který pod post zveřejněný dne 31. 5. 2020 na facebookové stránce A studio vloží do komentáře požadovaný
status, nasdílí post a je fanouškem FB stránky A studio. Registrací do soutěže dává osoba souhlas se zveřejnění svého jména na FB stánce A studio.

2.  Vyhodnocení soutěže:
Po konci soutěže, dne 17. 6. 2020, vylosuje porota sestavená z pracovníků organizátora 3 výherce. Vítězové budou neprodleně vyhlášeni na FB stránce
stránce A studio a budou kontaktováni soukromou zprávou.

3. Soutěžící:
Soutěžícím se může stát fyzická osoba, která zašle svůj komentář do soutěže pod daný post, dle pravidel uvedených výše (viz bod 1. Registrace).
Pořadatel má právo vyloučit ze soutěže soutěžícího, pokud má oprávněné podezření na nedodržení pravidel nebo spáchání podvodného jednání
ze strany soutěžícího či jakékoli jiné osoby, jednající ve prospěch soutěžícího. Každý soutěžící může publikovat pouze jeden příspěvek. Soutěžící
svou účastí v soutěži prohlašuje, že je autorem veškerého obsahu v příspěvku a jeho uveřejněním neporušuje žádná autorská či jiná
duševní práva.

4. Ceny v soutěži:
Výherci získají 1. vylosovaný fotoobraz velikosti A2, 2. vylosovaný fotoobraz velikosti A3, 3. vylosovaný fotoobraz velikosti A4. Na fotoobraz bude
použita fotografie ze soutěže (popř. dle domluvy jiný obrázek). Výherci budou vyzváni FB zprávou, aby organizátorovi zaslali poštovní adresu
pro doručení výhry nebo si výhru budou moci vyzvednout osobě na adrese organizátora soutěže. Doručovací adresu je potřebné zaslat do 7 dní
od zveřejnění jména výherce. Organizátor zabezpečí doručení výhry výherci prostřednictvím České pošty, a. s., bezodkladně po skončení soutěže.
Organizátor nezodpovídá za nedoručení nebo poškození výhry.

5. Všeobecná ustanovení:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí,
že obsah aplikace, její výkon, rychlost přenosu zpráv a dat, dále rychlost odpovědi jsou závislé na obsluhující technologii, proto tyto mohou být
nepříznivě ovlivněny takovými na pořadateli nezávislými faktory, jako je například (avšak ne výhradně) chyba ve spojení, výkon serverových
počítačů či zachování bezpečného síťového připojení. Pořadatel vylučuje veškerou odpovědnost, která pramení z výše uvedeného. Soutěžící
přihlášením projektu do soutěže uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních
údajů poskytnutých v rozsahuvšech informací, poskytnutých pořadateli, jako správci, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele,
za účelem realizace a vyhodnocení soutěže, jakož i zasíláním obchodních sdělení ohledně soutěže prostřednictvím elektronických prostředků
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Po pominutí účelu budou osobní údaje zlikvidovány. Účastí v soutěži
každý soutěžící potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím,
že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele odvolat, že má právo přístupu ke svým osobním
údajům, právo na jejich opravu, jakož i se všemi dalšími právy vyplývajícími z § 11 a § 21 tohoto zákona. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou
platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její
pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži
či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher. Výhry v soutěži jsou právně nevymahatelné. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, doporučována,
spravována nebo jinak spojována se společností Facebook. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv
společnosti Facebook. Společnost Facebook nemá v souvislosti s pořádáním soutěže vůči soutěžícím žádnou odpovědnost.

V Kyjově dne: 29. 5. 2020 - pořadatel soutěže